*serveArch

*blog.serveArch

edition
přehled rubrik
agregát

Minule jsme se na tomto místě ...

… zmínili o tom, že *serveArch by měl být zprvu firmou charakteru volnějšího sdružení fyzických osob. Kromě toho, že jsme se rozhodli věc označovat spíše slovem "podnik" než "firma", jež přeci jenom odkazuje na podnik poněkud užšího charakteru, než o který nám běží, toto bylo a je stále pravdou, i když mírně omezenou. Nemělo totiž příliš smyslu věci uspěchat, už jenom z toho důvodu, že jsme stále ve fázi hledaní spolupracovníků, což není snadné, neb jsme v mnohých ohledech poměrně nároční, od čehož odvisí možný úspěch záměru. Co ovšem potřeba dodat je, že dotyční účastníci daného sdružení jsou (mají být) paritními vlastníky podniku, a to se vším, co tomuto náleží. Svým způsobem se takto pokoušíme vzít za slovo tradiční a jistě moudré úsloví o "zodpovědnosti vlastníka", a tedy lze říci, že běží o projekt založený na v tomto smyslu konzervativních hodnotách. Jistě, v kontextu všelikého dění okolo sebe si můžeme říci: "Kampak s nějakými hodnotami. Žádné už nejsou, jedno jaké.", ovšem na druhé si lze snadno objasnit, proč je obtížným dohledat spolupracovníky – co jest konzervativním, je na porozumění zpravidla snadným, avšak i pokus o realizaci téhož obtížným.

S tím souvisí i to pomyšlení, že většina všelikých vlastníků se ukazuje spíše jako notně nezodpovědnou, to k čemukoliv, i k sobě vnitřně navzájem. Je to tím, že svůj prospěch chápou velmi přísně v tom smyslu dočista svého individuálního, i když to tak reálně není a být nemůže. Výsledkem je pak pochopitelně neefektivita, škoda a újma nejenom jak říkáme ekonomická, ale i mnohá další – dotyční lidé žijí ve stálých obavách a ve vzájemném podezření. V takovém prostředí je ovšem jakákoliv efektivita, výkon a tvořivost ta-tam. Tím klíčovým, co je v tomto určujícím, je pak samozřejmě: spolupráce.

V našem projektu je však práce (tedy specifická práce a spolupráce) úzce propojena s vlastnictvím, a tedy i s jakýmikoliv výnosy a koncovými požitky. *serveArch může být v zásadě konzervativním, ale není nijak planě idealistickým – je realistickým, je založen na respektu k soukromému prospěchu, a to i prospěchu jednoduše a takzvaně materiálním, na prospěchu držby a vlastnictví i prospěchu a zisku, z nich pramenících.

edtion #01
blog
přehled rubrik
blog
agregát
blog

Ovšem toto je znovu provázáno – má-li prospěch jeden, pak ho má i druhý a má-li jeden odpovědnost, pak má tutéž odpovědnost i druhý. Odpovědnost jakou? Ale jistě: odpovědnost prvně k podniku, tedy ke svým spolupracovníkům, tedy jak naznačujeme k paritním, řekněme rovnoprávným, spolupracovníkům - nelze tedy přizvat ke spolupráci kohokoliv.

Zodpovědnost za sebe, tedy třeba za svou práci, je rovná zodpovědnosti za druhé, a za jejich práci. Jde tedy o strukturu vzájemně vlastnickou, pracovní, a tedy v tomtéž i řídící a kontrolní. Možná "auto-řídící" a "auto-kontrolní" - ušetření přebytečných nákladů se jistě počítá a odpovědnost k sobě samotnému přeci spadá v jedno s tím, čemu říkáme "svoboda".

*

Druhou stranou struktury jakéhokoliv podniku jsou samozřejmě zákazníci, tedy v našem případě stavebníci-klienti. Ti sice nejsou součástí podniku, ale i tak a přece jsou jeho součástí vnější, bez níž podnik nemůže být. Běžně řečeno: v tržním systému, jaký nás obklopuje, není a nemůže být podniku bez zákazníků a zákazníků bez podniku, tak tomu je, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Z výše zmíněné pracovně-vlastnické struktury podniku vyplývá mnoho výhod a prospěchu, je tedy jistě správným a spravedlivým, pokud odpovídající výhody bude mít i zákazník-klient. Ba co více, i klient nějakou výhodu v tomto vztahu-hře mít musí, není výhody podniku bez výhody klienta, a naopak, jinak by to nešlo.

Jaké výhody tedy z našeho projektu plynou pro klienta? Na prvním místě je to jistě pružnost, rychlost a kvalita práce - vlastnicko-pracovní sdružení architektů může pracovat velmi rychle, a to ve smyslu specifických potřeb klienta, což je na druhé straně opětovně zrcadlově přínosné i pro architekta samotného, totiž jeho svobodě a vnitřní motivaci. Ne každý architekt dělá rád všechno, někdo má rád modernu (dnes uniformně téměř všichni) jiný z ní má předem kopřivku – ovšem autenticita a kvalita práce na vnitřní motivaci samozřejmě závisí. Toto je také důvod, proč jsme minule zmínili, že *serveArch není zastáncem žádného směru, školy či architektonického stylu. *serveArch chce být a je zastáncem všech způsobů, avšak opětovně paritně, čili tak aniž by jeden "uzurpoval" možné ostatní, jak je dnes zvykem– měl by být prostřeným stolem, který nijakého hosta nemusí odmítat. Zní to snadně, účastník *serveArchu nemusí nijakého klienta odmítat, aniž by podnik zakázku ztratil a klienta zklamal, a klient, pokud se obrátí na *serveArch, pak se obrací na sice "rozptýlený" ale svobodný celek s jistotou, že jeho zakázka bude vytvářena a vytvořena autenticky, a tedy s potřebným zájmem a energií, s podporou dalších kompetentních lidí. *serveArch se nemusí trápit s tím, že zakázka je příliš malá, že se jí nevyplatí ji přijmout, ani kdyby byla ke zpracování zaměstnanci typu mezně nedoplaceného studenta v rámci takzvané praxe či nenáročné architektce na mateřské. V našem rozvrhu je zamýšleno najít architekty a distribuovat zakázky v mezní situaci bez nároku na jakýkoliv výnos ve smyslu čistého zisku - koncept *serveArchu by tak měl být schopen pokrýt i potřeby malých klientů, které běžné architektonické ateliery odmítají či přecházejí, protože neposkytují potřebný výnos. Pro *serveArch není velikost čistého-koncového zisku funkčně nezbytným, čímž se od běžného stávajícího podniku liší, i když jistě jako každý jiný podnik nutně vyžaduje krytí nákladů a potřebných investic.

Ke konci dvou odstavců výše zbývá zopakovat, že projekt *serveArchu nabízí výhody jak samotným architektům tak jejich klientům. Samozřejmě nás pod vlivem zvyku může napadnout spousta otázek, kterým se v potřebné a vhodné chvíli můžeme vrátit později. Prozatím se můžeme opět spolehnout na tradiční pořekadlo: "Strom poznáš po ovoci." Rozhoduje trpělivost, práce, její výsledky a nepřítomnost zbytečných výdajů, kupříkladu za zbytečné lidi.

 

... nahoru ...

Servearch
edition #01
blog
přehled rubrik
blog
agregát
blog
© *serveArch - all rights reserved